1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z sklepu internetowego, prowadzonego pod domeną www.gdynia.pl (zwanego dalej „sklepem”). 

2. Administratorem danych osobowych [ADO] jest De Wysoccy PPHU ul. Sportowa 12 83-315 Szymbark (zwany dalej „Administratorem”).

3. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Sklepu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

5. Wszystkie informacje o Użytkownikach zbierane są automatycznie, z chwilą odwiedzenia przez nich stron internetowych Sklepu. Informacje te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w związku z korzystaniem z Sklepu, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych Sklepu.

6. Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Sklepu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Sklepu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.

7. Sklep w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

8. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Sklepu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Sklepu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Sklepu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.

9. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej,z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Sklepu.

10. Sklep zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze strony internetowej unikatowearanzacje.pl, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.

 

11. Użytkownik posiada uprawnienie do:

 

a. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)

b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,

d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),

e. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)

 

12. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO